Baş sahypa
( 17 Ses Berme )

SALAM, GADYRLY OKYJYMYZ!

Inçekesel ýokançlygy göze görünmeýän bela bolup, biziň her birimize howp salýandyr. Köpçülik ýerlerinde, köpçülik ulaglarynda, üýşmeleňlerde bu kesele ýolukmak howpy has hem artýandyr.  Bu kesele ýolugyp, ony bejereniňden, öňüni almagyň has aňsatdygy hemmelere mälimdir. Şonuň üçin-de, biz inçekesele garşy göreşmek we onuň öňüni almak ugrunda geçirýän kampaniýamyzyň dowamynda "INÇEKESELDEN GORANMAGY BAŞAR" atly kitapçany taýýarladyk.  Bu kitapça inçekesel ýokançlygy, onuň alamatlary we öňüni alyş çäreleri baradaky maglumatlary sada dilde okyjylaryň giň köpçüligine ýetirmek üçin niýetlenendir.

Sen kitapçany saýtyň sahypasyndan indirip, ony islendik printerde çap edip bilersiň. Biz şu kitapçany okanyňdan soň, ony öz dost-ýarlaryňa, garyndaşlaryňa, tanyşlaryňa ýetirersiň diýip umyt baglaýarys.  Il saglygyna öz goşandyňy goşup bilýandigiňi unutma! Eger şu kitapçany ýaýratmak babatda haýsydyr bir pikirleriň bar bolsa, olary biziň bilen paýlaş. Biz Seniň bilen hyzmatdaşlyk etmäge elmydama taýýar!

Saýtyň işgärler topary.

KITAPÇANY AÇMAK ÜÇIN ÇEP TARAPDAKY SURATA BASYŇ!!!
(KITAPÇA PDF FORMATYNDA ≈1.6 MB)

<------->

 
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#2 Okyjy. 2014-03-20 02:00
Gaty peýdaly kitapça. Her birimiz üçin gerek bolan wajyp maslahatlar sada dilde, düşnükli ýazylan. Arman, köpleriň esasan hem hökmany bilmeli oba adamlarynyň okamaga mümkinçilikleri ýokda.
Sitata
 
 
#1 Gowher.I.A 2013-07-17 21:41
Hormatly lukman biz üçin etýan aladalaryñyza Tañryýalkasyn!
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele