Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Wajyp meseleler Wajyp soraglar Wajyp meseleler... Wajyp soraglar...
( 12 Ses Berme )

Meniň mekdepde mugallyma bolup işleýän goňşym, soňky wagtlarda ýetginjeklik göwreliligiň köp duş gelýändigi barada aýdyp zeýrendi. Men mekdebiň bu ugurda nämeleri edýändigini soramda, "Nikadan öňki jynsy gatnaşyklaryň türkmen däp-dessurlaryna deň gelmeýändigi we gyzyň we onuň maşgalasynyň abraýyna şek ýetirýändigi barada gyzlaryň arasynda gürrüň geçirýäris. Lukmanlar gelip, bu gatnaşyklaryň islenilmedik göwrelilige getirip biljekdigi barada düşündiriş berýärler" diýip jogap berdi. Ýöne meniň pikirimçe, bu gürrüňdeşlik has giňişleýin görnüşde diňe gyzlaryň arasynda geçirilmän, eýsem ýetginjek oglanlaryň arasynda hem geçirilmelimikä diýýärin.

Obada işläp ýören mugallymyň aýtmagyna görä, onuň pikiriçe obada bu mowzuk barada düşündiriş berip biljek taýynlykly mugallyma hem ýokmuş. "Şonuň üçin "Durmuş esaslary" derslerinde hem jynsy gatnaşyklary barada aýdylman geçilýär, çünki bu barada söz açylsa, mugallymlaryň özleri gyzaryp, aljyraýarlar" diýip, düşündirýär.

Men tanaýan aýal lukmanymdan ýetginjeklik jynsy gatnaşyklary barada  öz pikirini aýtmagyny soramda, lukman: "Lukmanlar mekdeplerde ýetginjeklik jynsy gatnaşyklaryň howplulygy barada gürrüňdeşlik geçirýärler.Ýöne meniň pikirimçe, biz sözümizi soňlaman gutarýan ýaly. Häzirki wagtda maglumat we gatnaşyk çeşmeleri köpeldi we gymmatlyklar üýtgeýär. Gynansakda, ýaşlaryň däp-dessurlara we jemgyetçilik  gymmatlyklaryna bizden tapawutlylykly garaýyşlary bar. Şonuň üçin hem, biz bu soragy biri-birimizden utanman aç-açan açyp görkezmeli. Göwnüme bolmasa, lukmanlaryň we mugallymlaryň özleri utanýan ýaly, ýaşlaryň bolsa bu zatlardan habarlylygy biziňkiden hem ýokary ýaly bolup dur. Häzir jynsy gatnaşykda ýaşaýan ýaşlar bar we olar iki-ýeke diýip biljek däl" diýip, pikirini jemledi.

16 ýaşly ýetginjek oglanyň ýa-da gyzyň jynsy gatnaşyklaryň hemme aýratynlyklary barada habardar bolmagy zerurdyr. Şonuň ýaly hem, ulularyň gadagan etmelerine garamazdan birden bu gatnaşyklary başlama islegi dörän wagty,  goragly bolmagy hem zerurdyr. Şonuň üçin hem,

Ýetginjeklere göwreliligiň öňüni alyş serişdeleri  barada maglumat bermek zerurmy?

Uly adamlaryň köpüsi, bu maglumatyň berilmeginiň ýetginjekde jynsy gatnaşyklary geçirmäge gyzyklanma döreder diýip pikir edýärler.

Şeýle wajyp  sorag babatda pikiriňizi bilmek umydy bilen, JAHAN.

 
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#3 Güldesse 2016-12-13 22:15
Okuw bilen zähmedi gowşatsak bolaýjagy şol. Öňki döwürdäki ýaly aranyňdan soň, agzyň çörekli uklaýsaň, bu haýasyzlyga wagt bolmanjyk geçer.
Sitata
 
 
#2 babajan 2016-10-24 20:06
XXX
Sitata
 
 
#1 Okyjy 2016-08-13 09:19
Elbetde...
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele