Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Yürek-damar ulgamy ÝÜREGIŇ DOGA KEMÇILIGI HOWPLUMY?
( 5 Ses Berme )

 

 

"Salam hormatly lukman! Men 23 ýaşymda. Meniň ýüregime geçirlen elektrokardiografiýa barlagynyň netijesi – "ýüregin dogabitdi kemçiligi, Alynýüregara germew defekty". Bu kesel howplumy? Şu kesel barada anyk maglumat we maslahat bermegiňizi haýyş edýärin".

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly okyjy!

Alynýüregara germewiň defekty doga kemçilik bolup, ol ýüregiň dogabitdi kemçilikleriniň arasynda duş gelme ýygylygy boýunça ikinji orny eýeleýändir. Ýürek kemçiliginiň bu görnüşi sag we çep alynýüregi çäklendirýän germewde doga deşigiň barlygy bilen häsiýetlendirilýär. Deşigiň ululygy we ýerleşýän ýerine baglylykda keseliň geçiş alamatlary hem köpdürli bolup biler. Deşikli germew ganyň çepden saga gaýtadan zyňylmagyna getirýär. Ýüregiň her bir gysylmasynda ganyň bir bölegi yzyna – sag alynýürege düşüp, ýüregiň sag kamerasynyň we öýkeniň dolmagyna getirýär. Çünki olaryň üstünden öň öýkeniň üstünden bir geçen ganyň köp mukdary ýene geçirilmeli bolýar. Şol sebäpden öýken damarlarynda hem durgunlylyk emele gelip, adamynyň öýken sowuklamasyna (pnewmoniýa) köp sezewar bolmagyna getirýär. Ondan başga hem, şeýle ýürek kemçilikli dogan çagalarda deri örtükleriň solgunlylygy, demgysma, gowşaklyk, fiziki ösüşiň yza galmagy, ýürek urmalaryň ýygylygynyň üýtgemegi ýaly alamatlar ýüze çykyp biler. Ýöne germewdäki deşigiň uly bolmadyk halatlarynda adamy hiç alamat biynjalyk etmän hem, ol bu kemçilik barada köp ýyllardan soň hem bilip biler.

Biynjalyk edýän alamatlar esasan hem mekdep ýaşly çagalarda, köp halatlarda 20 ýaşdan soň hem ýüze çykýar.

Alynýüregara germewiň defekty dine hirurgiki usul bilen bejerilýär.Hirurgiki bejergi germewdäki deşigi tikmäge ýa-da oňa ýüregiň daşyny örtýän "torbadan" – perikarddan alnan bölek bilen "ýama" goýmaga gönükdirilendir. Häzirki wagtda hirurgiki operasiýa geçirmeden başga-da, deşigi saýawan görnüşli abzal – okklýuderm bilen ýapma usulyny hem ulanýarlar. Her usulyň ulanylmagy üçin ýörite görkezmeler bellenilendir. Hirurgiki bejergi üçin öýkende durgunlylyk alamatlarynyň güýjemegi, dowamly ýürek ýetmezçiligi, näsagyň fiziki mümkinçilikleriniň çäklenmegi esasy görkezmeler bolup durýandyr.

Siz hatyňyzda bu ýürek kemçiliginiň ilkinji gezek näçe ýaşyňyzda anyklanylandygy we biynjalyk edýän alamatlar barada maglumat bermänsiňiz. Size ýagdaýyňyza, ýaşyňyza, barlagyň netijelerine baglylykda bejergi we soňky gözegçilik tertibi barada maslahat almak üçin kardiohirurg lukmanyna ýüz tutmagy maslahat berýärin.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 Artyk 2017-06-21 15:34
menin gyzymyn ichinde ak soguljan bar gaty kokop nadip ayyryp bolarka
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele