Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Önelgelilik GÖWRELILIKDE DÖREÝÄN GIJILEWIK ZYÝANLYMY?
( 10 Ses Berme )

 

"Meniň gelnim göwreli. Göwreliligiň 15-nji hepdesinde bedeninde gijilewik alamatlary peyda boldy. Gowrelilik dowrunde gözegçilik edýän lukmana ýüz tutduk. Ol  gelnime kalsiy glýukonat gerdejiklerini günde 3 gezekden 10 gün içmegi maslahat berdi. Gelnim olary kabul etdi, emma gijilewige peýda etmedi. Ondan soň dermatolog lukmanyna ýüz tutanymyzda, ol gelnimiň ganynyň arassadygyny aýtdy we benzilbenzoat melhemini ulanmagy belledi hem-de kömek etmedik ýagdaýynda gijilewigiň göwrelilikden bolup bilmeginiň ähtimaldygyny duýdurdy. Göwrelilikde döreýän gijilewigiň çaga zyýany barmy?"

Saýtyň okyjysy.

Hormatly okyjy!

Göwrelilik döwründe deride döreýän dürli örgünler, şolar netijesinde biynjalyk edýän  gijilewik gormonal üýtgemeler netijesinde ýüze çykýandyr we estrogen gormonynyň derejesiniň peselmegi bilen düşündirilýändir.

Göwrelilik döwründe gijilewigi iteşen (krapiwnisa) örgüniniň emele gelmegi hem döredip biler. Bu ýagdaýda ilkibada garynda, soňra ýanbaşda, butlarda, döşde we ellerde çişginli, gyzyl tegmil görnüşli örgünler peýda bolýar. Bu örgünleri allergiki täsirliligi peseldýän umumy we ýerli ulanylýan serişdeleriň kömegi bilen bejerip bolýandyr.

Göwrelilik döwründe garnyň ýüzünde döreýän owunjak örgünlere bolsa göwreliligiň ýasmajyklary ýa-da göwreliligiň dermatozy diýilýär. Döreýän gijilewigi aýyrmak üçin salkyn ýapgylar, antigistamin serişdeler we losýonlar ulanylýandyr. Kähalatlarda göwreliligiň dermatozy örgünler ýüze çykmazdan, diňe gijeme bilen ýüze çykyp bilýändir.

Gijilewik alamatyny ýörite berhiziň tutulmagy peseldip biler. Iýmitden düzüminde alawlama we allergiki täsirlilige getirýän gistamin işjeň maddany saklaýan önümleri (kofe, şokolad, çakyr) aýyrmak maslahat berilýär. Bu ýagdaýda pektin saklaýan önümler (meselem, gök alma) we ösumlik süýümleri peýdaly bolup biler.

Gijilewik alamaty çaga üçin hem, ene üçin  hem howpsuzdyr. Lukmanyň maslahatyndan soň, ýörite bellenen derman serişdeleriň kömegi bilen gijilewigi aýryp bolýandyr we bu alamat göwrelilikden soň geçip gidýändir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele