Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Sorag-jogap Direg-hereketlendiriş ulgamy BOÝUŇY ÖSDÜRÝÄN DERMAN
( 8 Ses Berme )

 

 

"Men Klonery dermanynyň hiç hili zyýansyz boyuňy ösdürýändigini eşitdim. Eger mümkin bolsa bu barada ginişleýin maglumat berseňiz, size minnetdar bolardym".

Saýtyň okyjysy.

 

 

Hormatly okyjy!

Klonery derman serişdesi boýuňy ösdürýän gormon bolmadyk serişde bolup, şahsy Ýapon farmasewtiki kompaniýanyň önümi bolup durýandyr.

Ýapon alymlaryň barlaglary, adamynyň boýunyň 35 ýaşa çenli ösüp bilýändigini we bu ösüşiň esasan oňurganyň oňurgara diskleriniň ösmegi netijesinde ýerine ýetirilýändigini anyklady. Klonery serişdesi ösüş gormonynyň işjeňligini we sunk dokumasyndaky belok we mineral çalşygyny ýokarlandyryp, boýuň ösüşini gazanmaga kömek edýär. Derman bilen bejerginiň dowamlylygy 4 aýa barabar bolup, öndürijileriň bellemegine görä ortaça her aýda 1-1,5 sm. ösüş gazanma mümkindir. Netijeliligi has basym gazanmak üçin, bu derman bilen bejergini ýörite mask etmeler bilen utgaşdyrma maslahat berilýär.

Öndürijileriň bellemegine görä, dermanyň ýaramaz täsirleri ýokdur. Oňa garamazdan, Klonery dermanyny ulanmazdan öň trawmatolog-ortoped lukmanlary bilen maslahatlaşma peýdaly bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele