Baş sahypa Täzelikler Umumy ALYMLAR DÜWÜRTIKLERE GARŞY WAKSINA DÖRETDILER.

Köp adamlaryň ýüregedüşgünç duwurtiklerden dynma arzuwynyň ýakyn günlerde amala aşma mümkinçiligi döredi. Kaliforniýa Akademiýasynyň synagy geçirýän toparynyň ýolbaşçysy Erik K. Huanyň bellemegine görä, bu peýdaly serişdäniň döredilmegine köp ýyllar sarp edilen bolsa hem, ol öz netijeli täsirini ýaňy-ýakynlarda ýüze çykardy. Deride düwürtikleriň döremegine köplenç özünde belogyň uly mukdaryny saklaýan Propionbakterium aсnes şertli atlandyrmasy bolan bakteriýalar sebäp bolýarlar. Adamlaryň köpüsiniň bedeninde olar ýöne ýaşasalar hem, başgalarda zäherleri bölüp çykarýarlar. Bu bakteriýalar deriniň ýag işläp çykarýan mäzleriniň işjeňleşmegi bilen has köpelip başlaýarlar we alawlama hadysasyny döredýärler. Bu hadysa öz gezeginde immun ulgamynyň işläp başlamagyny tijendirýär we bakteriýanyň ýok edilmegine jogap edip ýag çykarýan mäzleriň iriňlemesine getirýär.

Synagçylar toparynyň bellemegine görä, bu täze waksina deri örtüginde bakteriýada saklanýan belogyň döredýän alawlama täsirini aradan aýyrmaga kömek berjek antitela öýjükleri özünde saklaýandyr.

Derman serişdesini döredijileriň habar bermegine görä, kliniki synaglar şowly geçirildi we ýakyn wagtda derman meýletinçilerde barlagdan geçiriler. Dermanyň synag möhleti iki ýyly düzýändir.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele