Baş sahypa Täzelikler Umumy TÄZE BEJERGI BÖWREKLERDÄKI DAŞ KESELI BARADA UNUTMAGY KÖMEK EDER.
( 1 Ses Berme )

Hýusten Uniwersitetiniň alymlarynyň bellemegine görä, gidroksisitrat himiki birleşmesi böwreklerdäki kalsiý oksalatyndan ybarat peşew daşlary eretmäge ukyplydyr.

Mineral maddalaryň gaty birleşmeleri böwreklerdäki daşlaryň esasyny düzüp, olar erkek adamlaryň 12%-de, aýallaryň bolsa 7%-de duş gelýändir. Daş döreme töwekgelçiligi gan basyşynyň ýokarlanma keselinde, süýjüli diabetde we semizlikde has hem ýokarlanýandyr.

Soňky 30 ýylda bu ugurda geçirilýän bejergi köp üýtgemedi. Lukmanlar köp suwuklyk kabul etmegi we oksalat saklaýan önümleri iýmekden (badam maňzy, ysmanak) saklanmagy, käwagtlar bolsa daş kristallaryň ösmegini togtadýan kaliý sitratyny ulanmagy maslahat berýärler.

Gidroksisitrat himiki düzümi boýunça kaliý sirtatyna meňzeş bolsa-da, ol kristallaryň üsti bilen berk birleşmäni döredýär we daşlary eredýändir. Bu birleşmäniň täsiri ýedi sany meýletinçide barlanyldy. Olar bu himiki birleşmäni üç günüň dowamynda kabul etdiler. Olaryň diňe bir böwrekleriniň işiniň gowlaşandygy syn edilmän, eýsem oksalat bilen birleşmeleriň peşew bilen çykarylmagy hem bellenildi.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele