Bellik

Saýtymyzyň baş sahypasynda orfografik ýalňyşlar bar bolsa, ýalňyşlary mouse kömegi bilen saýlap, Shift+Enter basyp, Administratora habar bermegiňizi Sizden haýyş edýäris.


Baş sahypa
Banner
( 10 Ses Berme )

Biologiki sazlaşmalar – bu adamynyň ýaşaýyş hyjuwynyň ýokarlanmagyny ýa-da peselmegini aňladýan düşünjedir. Biologiki "sagatlarymyzyň" işjeňligine baglylykda, adamlar işjeňligi giç wagty ýa-da tersine, ir çagy ýokarlanýan toparlara bölünýärler. Ondan başga-da, seksual biologiki sazlaşmalar hem tapawutlandyrylýandyr. Hut şol sazlaşmalaryň deň gelmegi hem maşgalanyň berkligini üpjün edip biljek "açar" bolup durýandyr. Ýöne ilkibaşdan erkekleriň we aýallaryň seksual sazlaşygynyň dürli bolmagy, bu kynçylygyň esasy tarapy bolup durýar.

NÄME ÜÇIN ŞEÝLE BOLÝAR?

Isleg bildirip, adamsyna ýakynlaşan wagty onuň eýýäm horlap düýş görüp ýatanyny syn edýän aýallar az däldir. Aýalynyň haýdap irden turup, çagalary mekdebe ugratmaly wagty bolsa, mähirli sypalamalary bilen ony "lezzetli gatnaşyga" çagyrýan erkekler hem az bolmasa gerek. Bu aýratynlyklar oňaýsyzlyk döretse-de, biologiki jähtden kanunalaýykdyr: aýal seksuallygynyň ýokarlanmagy 22 sagada, erkekleriňki bolsa – ir çagynyň 7-9 sagadyna gabat gelýändir. Irden sagat 7-de erkeklik jyns gormonlarynyň işjeňligi kadadan 20% ýokary bolsa, eýýäm sagat 9-da gormonlaryň işjeňligi 50%-e ýokarlanýandyr. Biologiki "sagatlar" aralyk beýnide "işe girizilip", gormonlaryň täsirine bagly, juda çylşyrymly fiziologiki hadysa bolup durýandyr.

 
( 9 Ses Berme )

Saýtymyzyň hormatly okyjylary!

"Saglygym – baýlygym" diýlip ýöne ýerden aýdylmaýan bolsa gerek. Sagdyn beden we sagdyn ruhy dünýämiz biziň edýän hereketlerimiziň, pikirlerimiziň, durmuşda önümizde goýan meýillerimiziň we olary amala aşyrmagyň, ömrümiziň dowamynda döredýän zatlarymyzyň hilini kesgitleýän esasy ýagdaýdyr. Adam saglygynyň daşky gurşawa we jemgyýetçilik-sosial ýagdaýlaryna juda bagly bolup durýandygyny hem ýene bir gezek nygtasymyz gelýar.

Biz öz saýtymyzyň sahypalarynda adam saglygyna täsir edýän faktorlar, keseller, olaryň döremeginiň sebäpleri we olaryň öňüni almagyň düzgünleri, adamynyň ruhy dünýäsiniň aýratynlyklary we oňa täsir edip biljek ýagdaýlar, daşky gurşawyň we jemgyýetdäki sosial-ykdysagy üýtgemeleriň saglyga edip biljek täsiri baradaky maglumatlary aýdyň we düşnükli dilde beýan etmäge çalyşýarys. Ýöne biziň maksadymyz diňe bir lukmançylyk meselerinden söz açma däl-de, jemgyýetiň öňünde şu babatda bar bolan kynçylyklar barada siziň, biziň okyjylarymyzyň pikirlerini, teswirlerini, olary çözmekde hödürleýän tekliplerini bilmek üçin özara pikir alyşmalary gurnamadyr.

Biziň saýtymyzyň döredilenine şu gün 4 ýyl boldy. Bu onçakly bir uly möhlet bolmasa hem, belli bir ýetilen sepgitleriň jemini jemlemäge mümkinçilik berýärmikä diýýäris. Biziň okyjylarymyz bilen özara pikir alyşmalary, öz aralarymyzda belli bir derejede söhbetdeşligi gurnama, şol esasynda hem meseleleriň çözgütlerine ýakynlaşmaga ymtylma-biziň maksatlarymyzyň esasy bölegi bolup durýardy. Sizden gelip gowuşýan ýzygiderli, köp sanly soraglar, teswirler, teklipler we pikir alyşmalar, sosial ulgamlardaky teswirleriňiz biziň maksadymyzyň belli bir derejede başa barandygyndan güwä geçýär. Saýtymyzyň watandaşlarymyza, daşary ýurtlarda ýaşaýan ildeşlerimize we dostlarymyza pikir alyşmaga, meseleleriň çözgüdini gözlemäge mümkünçilik berýändigine biz diýseň buýsanýarys.

Dört ýylky sepgitleriň jemini jemläp, biz siz, biziň okyjylarmyz bilen aragatnaşygyň biziň üçin ylham çeşmesi, gymmatly we peýdaly goldag bolup durýandygyny nygtasymyz gelýär. Size saglyk, maşgala rowaçlygyny, hemme meýilleriňiziň amala aşmagyny arzuw etme we geljekde hem saglyk.info saýtynyň sahypalarynda ýygy-ýygydan duşuşyp durma umydyny bildirme bilen

Saýtyň işgärler topary.

 
( 6 Ses Berme )

"Arassaçylyk – saglygyň girewidir" diýlip aýdylýan söz, durmuşymyzyň uly we wajyp ýörelgeleriniň biri bolup durýandyr. Adamzat döräli bäri öz saglygyna durmuşynda uly ähmiýetli orunlaryň birini beripdir. Arassaçylyk adamyň saglygy we gelşigi, medeniýetiniň aýrylmaz bölegidir.

Arassa ýüzli, eşikli uly adamyny, ýaş oglan-gyzlary, çagajyklary göreniňde kalbyň nähili göterilýär, gözüň dokunýar. Uzak wagtlardan bäri, arassaçylyk medeniýeti medeniýetiň bir bölegi nukdaýnazaryndan ykrar edilendir. Görnükli rus lukmany Semaşka "Sanitariýa medeniýeti bolmazdan, başga medeniýet bolup bilmez" diýip, arassaçylyk medeniýetiniň wajyplygyny örän ýerlikli aýdypdyr. Bu medeniýeti çaganyň gursagyna ýaşlykdan guýmaga başlamaly. Ol medeniýet bilen çaga ulalyp, ömrüniň ahyryna çenli ony durmuşynyň hemrasyna öwürmeli.

 
( 12 Ses Berme )

Adamzat durmuşynda, jemgyýetde, özara gatnaşyklarda, maşgalada yzygiderli ýa-da wagtal-wagtal döreýän düşünişmezlikleri, gaty görüşmeleri, öýke-kineleri biziň her birimiz başdan geçiren bolsak gerek. Tötänlikden kimdir biriniň göwnüne degip, soňra ondan nähili ýol bilen, haýsy usul bilen ötünç soramaklygyň görnüşlerini aňymyzda agtaran halatlarymyz hem az bolan däldir. Şeýle ýagdaýlarda gatnaşyklarymyzy saklamak maksady bilen, şeýle hem gatnaşyklary dargydyjy öýke-kinäni aradan aýyrmaklyk üçin ötünç soramaklyk hökmanydyr. Türkmen halkymyzda ötünç soramaklyk ýa-da bolmasa ýaşulylarymyzyň arada dörän öýke-kinäni aýyrmaklyk maksady bilen, töwella barmaklygy ýaly ýagdaýlar asyrlaryň jümmüşinden häzirki günlere, türkmençiligimiziň bir bölegi bolup gelip ýetendir.

 
( 9 Ses Berme )

Sepleşme keseli – käbir keselleriň täsiri netijesinde garyn boşlugynda özara sepleşmeleriň döremegi bilen ýüze çykýan ýagdaýy häsiýetlendirmek üçin ulanylýan düşünjedir. Bu ýagdaýyň döremegine içki agzalaryň şikeslenmegi, şol sanda hirurgiki şikeslenmeler hem sebäp bolup biler. Köplenç ýagdaýlarda sepleşme keseliniň döremegine hirurg lukmanyň öz işinde göýberýän kemçiligi höküminde garaman, hirurgiki usul bilen bejerginiň umumy kemçiligi höküminde garalmagy dogry bolardy.

Garyn boşlugynyň hirurgiýasynyň kämilleşmegi bilen, köp hirurg lukmanlary garyn boşlugynda gaýtadan geçirilýän operasiýanyň gidişinde, içki agzalaryň biri-birine ýelmeşendigini we operasiýanyň gidişini kynlaşdyrýandygyny syn edipdirler. Sepleşme keseliniň bejerilşi we onyň öňüni almagyň usullary lukman Paýryň başlangyjy bilen XX asyryň başlaryndan bäri öwrenilmegini dowam etsede, bu kesel babatda ýüze çykýan soraglar bu günki günümizde hem öz ähmiýetini ýitirmän gelýär.

 
( 12 Ses Berme )

Gyz çagalaryň halkara güni Birleşen Milletler Guramasy (BMG) tarapyndan ýyglan edilen, halkara derejesinde bellenilip geçilýan senedir. Birinji gezek bu Gün 2012-nji ýylyň oktýabr aýynyň 11-ne bellenilip başlandy. Bu Günüň esasy maksady-gyzlaryň hukuklaryny goldamak, olaryň hukuklaryna bolan hormaty ýokarlandyrmak we durmuşda ýüzbe-ýüz duş gelinýän özboluşly meselelerine halkara derejede ünsi çekmekdir. Dürli ýurtlarda ýaşaýan gyzlar her gün dürli kemsitmelere we zorluklara sezewar bolýarlar. Bu kemsitmeler we hukuk bozulmalary, bilime bolan hukuklary we mümkinçilikleri, sagdyn iýmitlenmäne, ýuridiki hukuklary, lukmançylyk hyzmatlaryny, fiziki we emosianal zorlukdan goraglylygy we kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlaryň durmuşa çykarylmagy ýaly ýagdaýlary we çylşyrymly meseleleri öz içine alýarlar.

 
( 8 Ses Berme )

Bazarlarda, meýdanlarda, melleklerde zähmet çekip ýören çagalara gözüňiz düşende näme barada pikir edýärsiňiz? Ony jemgyýet üçin hökman we adaty ýagdaý höküminde kabul edýärsiňizmi? Mümkin kynçylyklardan daşlaşmagyň iň ýeňil usulyny ulanýansyňyz: bu yagdaýa gözüňizi ýumýansyňyz? Meň bilen bu babatda pikir alyşan adamlar iki uly topara bolünýärler: birinji topar çaga zähmetini düýbünden kabul edenoklar. Olar: "Çaga zähmeti çagalara zyýanly we olaryň fiziki hem-de ruhy taýdan doly ösmegine uly böwet bolup durýar" diýseler, ikinji topar: "Ýok, azar bermäň! Çagalar gazanç edip ene-atasyna kömek berýärler. Türkmen çagalary zähmetsöýer bolup, asyrlar boýy ene-atalaryna kömek berip gelipdirler" diýip nygtaýarlar.

 
( 24 Ses Berme )

Adamyň ruhy saglygy köp babatda onuň başga adamlar bilen gatnaşygynyň hiline bagly bolup durýar. Gartaşan adamlar bilen gatnaşygy saklamagyň we söhbetdeş bolmagyň hem öz aýratynlyklary bolýar. Ýyllar arka atyldygyça, gartaşan adamlaryň saglygy düýpli fiziologiki üýtgeşmelere sezewar bolup, olar bilen saklanýan aragatnaşygy hem kynlaşdyryp bilýändir.

Bütündünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň we gerontologlaryň birleşiginiň kabul eden bölünmesine görä, gartaşan adamlara – 60-74 ýaşlylar, garrylara – 75-90 ýaşly adamlar, uzak ýaşaýjylara bolsa – 90 ýaşdan ulular degişli edilýändir.

 
( 14 Ses Berme )

Häzirki wagtda Bütündünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň esasy üns merkezinde saklanýan Ebola (Ebola gemorragiki gyzdyrmasy ady bilen hem belli) keseline ýoluganlaryň sany 6000-den geçip, şolardan 3000-e golaý adam bu keseliň pidasy boldular. Resmi çeşmeleriň habar bermegine görä, 2015-nji ýylyň ýanwar aýynyň ahyrlarynda Ebola keseline duçar boljak adamlaryň sany 550 000 barabar bolar. Bu keseliň biziň ýurdumyzda ýaýrama mümkinçiligi pes hem bolsa, dünýäniň dürli künjeklerinde okap-işläp ýören ildeşlerimiziň kesel barada bilmegi has möhümdir. Şu nuknaýnazardan ugur alyp, bu kesel barada has kop berilýän soraglaryň jogaplaryny size ýetirýäris.

 
( 25 Ses Berme )

"...Meniň çagam syrkawlady. 5 ýaşly gyzymyň gyzgyny ýokarydy. Men näme etjegimi bilmän, maşgala lukmanyny çagyrmak üçin saglyk öýüne jaň etdim. Saglyk öýünden lukman çagyryşlaryň köplügi sebäpli, bu gün onuň baryp ýetişmejekdigini aýtdylar.

Çagany saglyk öýüne getirmeli boldy. Maşgala lukmany näsaglary kabul ediş wagtynda ýerinde ýokdy. Ýarawsyz çaga bilen lukmana garaşýan wagtymyzda, zalda tam süpüriji poly ýuwmak üçin birnäçe gezek aýagymyzy ýokary galdyrmagymyzy sorady.

Ahyrsoňy lukmanyň ýanyna bardyk, emma ony kosmetika serişdeleri has gyzyklandyrýardy (şol wagt onuň iş otagynda kosmetikany satýan aýal otyrdy). Kabul eden wagtynda ýarawsyz çaganyň biraz ynjyklyk edýändigi sebäpli lukman bize häli-şindi duýduryş berýärdi we çaga käýýeýärdi. Göwnüme bolmasa, lukmanyň bizden basymrak dynasy gelýärdimikä diýýärin, sebäbi bizi üns berip diňlemeýärdi, häli-şindi sözümizi bölýärdi. Lukman derman ýazyp bereninden soň biz öýe gaýdyp geldik.

Gije çaganyň özüni ýaramaz duýup başlandygy sebäpli biz "Tiz kömegi" çagyrmaly bolduk. Netijede, bizi öýken sowuklamasy, ýagny pnewmoniýa diýen kesel bilen hassahana iberdiler..."

Maral, 32 ýaş.

 
BILDIRIŞ

Sosial aragatnaşyk

*** Saglyk.Info ***
Bize goşul!
DG we AS Kitaby

Maşgala Saglygy Kitaby

Sorag-jogap bukjasy

Sorag ibermezden öň
HÖKMAN OKA


Sorag-jogap süzgüji
GÖZLEG
Soňky teswirler
 • maýa 31.10.2014 23:18
  lukman men ma$gala lukmanym bn habarla$amda bolýan ýagdaý dp meni kö$e$dirýar öñem 2 gezek cagam du$en ...

  Dowamy...

   
 • Hajy 31.10.2014 09:16
  Çagalara ulular ýaly wagtly wagtyna iýmitlenmäni we hususy gigiýenany berjaý etmegi öwretmeli.

  Dowamy...

   
 • Ýaşuly 31.10.2014 00:04
  Gartaşan garry adam üçin wajyp gerek zada öz ýaşyňa görä tebigatyň eçilen saglygy welin, esasy zatlaryň ...

  Dowamy...

   
 • maksat 30.10.2014 08:32
  Lukman men gyz bilen bolanymda dol gelmeyar ozem men gunde 1 2 gezek dokmesem bolanak shu hasiyetimi ...

  Dowamy...

   
 • maksat 30.10.2014 08:30
  Lukman menin gyz bilen bolanymda dol gelmeyar ozew gunde 1 2gezek dokmesem bolanak shu hasiyetimi ...

  Dowamy...

SES BERME
Siz haýsy lukmanyň barlagyndan geçmäge ýaýdanýarsyňyz?
 
Şu wagt kim bagly
We have 51 guests online