Bellik

Saýtymyzyň baş sahypasynda orfografik ýalňyşlar bar bolsa, ýalňyşlary mouse kömegi bilen saýlap, Shift+Enter basyp, Administratora habar bermegiňizi Sizden haýyş edýäris.


Baş sahypa
Banner
( 5 Ses Berme )

1970-nji ýylda alymlar birnäçe himiki maddalaryň Ýer togalagyny gorap saklaýan ozon gatlagyna edýän ýaramaz täsiri barada aladalanma bildirip bäşladylar. 80-nji ýyllaryň başynda bu aladalar Arktikanyň üstünde atmosferanyň stratosfera bolegindäki ozon gatlagynyň ýukalyp başlanmagy ýaly täze maglumatlar bilen tassyklandy. Ozon gatlagy doly ýitmedik bolsa-da, onuň juda ýukalýanlygynyň şaýady bolan "ozon deşikleri" barada gürrüňler peýda bolupdy.

Atmosferadaky ozon gatlagynyň ýukalmagy adamlar, haýwanlar we ösümlikler üçin howply bolan ultramelewşe şöhleleriniň ýere päsgelçiliksiz geçmegine şert döredýär. Günden gelýän şöhleleriň bir toparyna ultramelewşe şöhleleri diýilýär.

 
( 8 Ses Berme )

Saçyň düşmezligine, onuň wagtyndan öň çalarmazlygyna, ýene-de şuňa meňzeş kynçylyklaryň ýüze çykmazlygyna bolan isleg erkek adamlaryň hemişelik hemrasy bolýar. Ýöne olar gündelik durmuşlarynda özlerini mümkin boldugyça saçlary tiz düşer yaly, basym çalarar ýaly ýa-da bolmasa şuňa meňzeş kynçylyklar ýüze çykar ýaly edip alyp barýandyklaryna asla düşünmeýärler. Erkek kişileriň saçlaryna ideg etjek bolup, tersine ideg edip bilmän göýberýan esasy ýalňyşlyklaryny seljerip göreliň.

№1 ÝALŇYŞLYK. SAÇYŇ DÜŞMEGI.

 
( 11 Ses Berme )

 

"Salam hormatly lukman! Men size şeyle sorag beresim gelýär. Menin ýaňy doglan oglumyn kellesinde yumşak uly çiş bar. Şol içi suwuklykly çisi nadip aýryp bolarka? Giňişleýin gürrüň beraýseňiz Sizden hoşal bolardym."

Saýtyň okyjysy.

"Hormatly lukman! Meniň ýaňy doglan gyzymyň kellesinde çişiň bardygyny we onuň howply däldigini lukmanlar düşündirdiler. Ýaňy doglan çaganyň kellesinde çiş name sebäpden döräp bilýär?"

Saýtyň okyjysy.

 
( 10 Ses Berme )

Hormatly saýtymyzyň okyjylary!

Hormatly okuwçylar we talyplar!

Altynsow güýz paslynyň gelmegi bilen täze okuw ýyly hem ýetip geldi. Bu gün müňlerçe okuwçylar mekdep partasynyň başyna otursalar, müňlerçe körpejeler ilkinji gezek mekdebiň bosagasyndan ätlärler. Biziň ýaşlarymyzyň müňlerçesi orta we ýokary okuw jaýlarynyň talyplaryna öwrülip, jemgyýete we Watana peýda getirjek hünärmenlere öwrülmäge mümkinçilik alarlar.

Täze okuw ýylynda Siziň her biriňize saglyk, maşgalaňyza rowaçlyk, Ylymlar Dünýäsini öwrenip, özleşdirmek üçin zerur bolan takatlylyk, yhlaslylyk, bilesigelijilik arzuw edýäris.

Üstünlikler hemraňyz bolsun!

Gutlaglar bilen, saýtyň işgärler topary.

 
( 10 Ses Berme )

Başlanýan okuw ýylynyň öňsyrasynda biz iň gowy arzuwlar bilen çagalarymyzy mekdebe taýynlaýarys. Şadyýan we şeýle ýatdan çykmajak tomusky dynç alyş rugsadyndan soň, mekdep düzgünine uýgunlaşma her bir çagadan belli bir wagt çägini we gün tertibiniň üýtgedilmegini talap edýändir. Eger çaga mekdebe ilkinji gezek gitmeýän bolsa, dynç alyşdan soň öňden tanyş täze gün tertibine basym uýgunlaşyp biler.

Mekdebe birinji gezek gadam basýan körpejeleriň täze mekdep we ýaşaýyş düzgünine uýgunlaşmagy adatça 3-4 hepdeden 2-3 aý dowamlylykdaky möhleti talap edip biler. Bu döwürde ene-atalardan çaga has hem ünsli bolma we mugallymlar bilen aragatnaşyk saklama talap edilýändir.

 
( 12 Ses Berme )

Alymlaryň bellemegine görä, göwrelilik we çaga emdirilýän döwründe çaganyň saglygy diňe aýalyň iýmitine bagly bolman, eýsem onuň kabul edýän suwuklygynyň görnüşine we hiline hem bagly bolup durýandyr. Olaryň çaklamagyna görä, eger göwrelilik döwründe geljekki eneleriň hemmesi diňe arassa suwdan peýdalanýan bolsalar, onda çagalaryň arasynda keselçilik 7-40% aralygy peselmelidir. Göwrelilik döwründe aýalyň bedeninde alyş-çalyş hadysalary ýokarlanyp, olaryň geçişini suwsuz göz öňüne getirme kyndyr.

NÄÇE IÇMELI?

 
( 19 Ses Berme )

Hormatly okyjy!

Saglyk.info saýtynyň sahypalarynda önelgelilik meselelerini dürli taraplaýyn beýan edýän makalalaryň, teswirlemeleriň saldymly bölegine duş gelmek bolýar. Bu bolsa jemgyýet üçin şeýle wajyp meseläniň aýratynlyklarynyň özboluşly ünsi talap edýändiginden güwä geçýär.

Önelgelilik meseleleriniň çözgüdi aýal we erkek saglygynyň hil görkezijilerine baglydyr. Ýöne aýallar öz tebigy ykjamlygy we jogapkärçiligi sebäpli öz saglyk ýagdaýlaryna ünsli çemeleşselerde, erkek adamlar barada şeýle diýip bolmaýar.

Erkek adamlaryň hem öz saglygyna ünsli bolmalydygyny ündäp, biz Siziň dykgatyňyza "Hemişe merdem bolaýyn diýseňiz..." atly kitapçany hödürleýäris.

Bu kitapça biziň ýan ýoldaşlarymyzyň, atalarymyzyň, erkek doganlarymyzyň saglygyna howp salyp biljek sebäpler we olaryň öňüni almaga kömek etjek çäreler baradadyr. Bu kitapçany okap we dost-ýarlaryňa hem hödürläp, öz saglygyň barada alan bilimleriňi artdyrarsyň we ony ýerlikli ulanarsyň diýip umyt edýäris.

Saýtyň işgärler topary.

KITAPÇANY AÇMAK ÜÇIN ÇEP TARAPDAKY SURATA BASYŇ!!!
(KITAPÇA PDF FORMATYNDA ≈1.7 MB)

 
( 14 Ses Berme )

Proktit – bu göni içegäniň nemli gatlagynyň sowuklama keselidir. Köplenç kesel sigma şekilli içegäniň sowuklamasy bilen utgaşyp gelýär, beýle ýagdaýda kesel proktosigmoidit diýip atlandyrylýar. Eger sowuklama ýag dokumasyna, ýagny göni içegäni gurşap alýan ýag gatlagyna geçse, onda ol paraproktit diýlip aňladylýar.

Kesel adamlarda dürli ýagdaýlaryň netijesinde dürli ýaşlarda ýüze çykyp, erkek we aýal adamlaryň arasynda duş gelmek ähtimallygy deň bolup durýandyr.

PROKTITIŇ SEBÄPLERI

Proktit keselini döredip biljek, onuň ýüze çykmagyna itergi berjek sebäpler köpdürlidir.

 
( 39 Ses Berme )

Bu gün hemişe ykjam we şadyýan Gözeliň daş-töweregi bilen hiç seri ýokdy. Bölüm müdüriniň beren tabşyryklaryny ýatlamak üçin ünsüni jemlemäge edýän synanşyklary başa baranokdy. Müşderler bilen iş haýal gidýärdi. Wagtyň geçmegi bilen Gözel olary diňlemeýändigini we käbir soraglary gaýtalap soraýandygyny aňşyryp utandy. Howsaladan we gynançdan dolan ýüregi ýarylyp, hemmelere onuň hasratyny äşgär etmäge synanyşjak ýaly bolup göründi.

Ol adamsy Myrat bilen bagtly ýaşaýardy. Iň bolmanda şu güne çenli ol şeýle hasaplaýardy. Myrat uly hojalyk birleşmesinde baş inženeriň wezipesini ýerine ýetirýär. Olaryň iki çagasy ösüp gelýär. Köp ýyllar hususy jaýsyzlykdan kösenip ýaşan maşgala ýaňy-ýakyn täze jaýa göçüpdiler. Ilki bilen maşgalanyň bähbidini ileri tutýan we adamsyny çyn ýüregi bilen söýýän hem-de sylaýan Gözel üçin Myratdan ýakyn we eziz adam ýokdy.

 
( 21 Ses Berme )

Biziň ýurdumyzyň seýsmiki çäkde ýerleşip, köplenç halatlarda tebigy hadysa bolan ýer titremesiniň bolup durýandygyndan biziň hemmämiz hem habarlydyrys. Esasan hem dag eteklerindäki zolaklarda döreýän bu tebigy hadysa her birimizden çalt, dogry we guramaçylykly çäreleri alyp barmagyň zerurlygyny talap edýär. Biziň we ýakynlarymyzyň saglygy we ömri ol çäreleriň özwagtynda we dogry geçirilşine juda bagly bolup durýandyr.

ÝER TITREME NÄME?

Bu ýer astyndan döreýän urgy we ýer üstüniň sarsgyny netijesinde ýer gabygynyň ýa-da mantiý gatlagynyň üstki böleginiň uly aralykda berk, çeýe yrgyldy görnüşde böwsülip ýarylmagy, boşluklaryň emele gelmegidir. Ýer titremesiniň güýji seýsmiki şkala boýunça 12 bal bilen bahalandyrylýar. Şertleýin ýer titremesiniň güýjüni ballar boýunça topara bölýarler: 1-4 ball – gowşak, 5-7 ball – güýçli, 8 we ondan hem ýokary – weýran ediji.

 
BILDIRIŞ

Sosial aragatnaşyk

*** Saglyk.Info ***
Bize goşul!
DG we AS Kitaby

Maşgala Saglygy Kitaby

Sorag-jogap bukjasy

Sorag ibermezden öň
HÖKMAN OKA


Sorag-jogap süzgüji
GÖZLEG
Soňky teswirler
 • teswirçi 18.09.2014 02:35
  Hemme adamyn peşewi bir menzeş bolmayar, şeyle hem peşewin bir kesele subut edilen bir peydasy ylmy ...

  Dowamy...

   
 • Batyr 17.09.2014 12:20
  Umuman ady rowayata öwrūlen(legandarny fruits) 3 miwe diýip alma,ùzùme we garpyza aýtyarlar

  Dowamy...

   
 • Batyr 16.09.2014 22:00
  Ai mumkin sen Dowran sac hakyndaky makala yazmalysyñ.mal bolmasanlai

  Dowamy...

   
 • Batyr 16.09.2014 16:43
  Salam Lukman! Mende şeýle sorag bar. Men döwlet edarasynda işleýän. Birde saglyk ätiýaçlandyryş ...

  Dowamy...

   
 • gulmyrat 16.09.2014 13:49
  Salam lukman.men saglyk yagdayym sebapli uralog we andralog lukmana barlanmakchy mana kim lukmana we ...

  Dowamy...

SES BERME
Siz öz keýpiňizi nähili galdyrýarsyňyz?
 
Şu wagt kim bagly
We have 51 guests online