Bellik

Saýtymyzyň baş sahypasynda orfografik ýalňyşlar bar bolsa, ýalňyşlary mouse kömegi bilen saýlap, Shift+Enter basyp, Administratora habar bermegiňizi Sizden haýyş edýäris.


Baş sahypa
Banner
( 7 Ses Berme )

Alymlaryň bellemegine görä, göwrelilik we çaga emdirilýän döwründe çaganyň saglygy diňe aýalyň iýmitine bagly bolman, eýsem onuň kabul edýän suwuklygynyň görnüşine we hiline hem bagly bolup durýandyr. Olaryň çaklamagyna görä, eger göwrelilik döwründe geljekki eneleriň hemmesi diňe arassa suwdan peýdalanýan bolsalar, onda çagalaryň arasynda keselçilik 7-40% aralygy peselmelidir. Göwrelilik döwründe aýalyň bedeninde alyş-çalyş hadysalary ýokarlanyp, olaryň geçişini suwsuz göz öňüne getirme kyndyr.

NÄÇE IÇMELI?

 
( 12 Ses Berme )

Hormatly okyjy!

Saglyk.info saýtynyň sahypalarynda önelgelilik meselelerini dürli taraplaýyn beýan edýän makalalaryň, teswirlemeleriň saldymly bölegine duş gelmek bolýar. Bu bolsa jemgyýet üçin şeýle wajyp meseläniň aýratynlyklarynyň özboluşly ünsi talap edýändiginden güwä geçýär.

Önelgelilik meseleleriniň çözgüdi aýal we erkek saglygynyň hil görkezijilerine baglydyr. Ýöne aýallar öz tebigy ykjamlygy we jogapkärçiligi sebäpli öz saglyk ýagdaýlaryna ünsli çemeleşselerde, erkek adamlar barada şeýle diýip bolmaýar.

Erkek adamlaryň hem öz saglygyna ünsli bolmalydygyny ündäp, biz Siziň dykgatyňyza "Hemişe merdem bolaýyn diýseňiz..." atly kitapçany hödürleýäris.

Bu kitapça biziň ýan ýoldaşlarymyzyň, atalarymyzyň, erkek doganlarymyzyň saglygyna howp salyp biljek sebäpler we olaryň öňüni almaga kömek etjek çäreler baradadyr. Bu kitapçany okap we dost-ýarlaryňa hem hödürläp, öz saglygyň barada alan bilimleriňi artdyrarsyň we ony ýerlikli ulanarsyň diýip umyt edýäris.

Saýtyň işgärler topary.

KITAPÇANY AÇMAK ÜÇIN ÇEP TARAPDAKY SURATA BASYŇ!!!
(KITAPÇA PDF FORMATYNDA ≈1.7 MB)

 
( 10 Ses Berme )

Proktit – bu göni içegäniň nemli gatlagynyň sowuklama keselidir. Köplenç kesel sigma şekilli içegäniň sowuklamasy bilen utgaşyp gelýär, beýle ýagdaýda kesel proktosigmoidit diýip atlandyrylýar. Eger sowuklama ýag dokumasyna, ýagny göni içegäni gurşap alýan ýag gatlagyna geçse, onda ol paraproktit diýlip aňladylýar.

Kesel adamlarda dürli ýagdaýlaryň netijesinde dürli ýaşlarda ýüze çykyp, erkek we aýal adamlaryň arasynda duş gelmek ähtimallygy deň bolup durýandyr.

PROKTITIŇ SEBÄPLERI

Proktit keselini döredip biljek, onuň ýüze çykmagyna itergi berjek sebäpler köpdürlidir.

 
( 30 Ses Berme )

Bu gün hemişe ykjam we şadyýan Gözeliň daş-töweregi bilen hiç seri ýokdy. Bölüm müdüriniň beren tabşyryklaryny ýatlamak üçin ünsüni jemlemäge edýän synanşyklary başa baranokdy. Müşderler bilen iş haýal gidýärdi. Wagtyň geçmegi bilen Gözel olary diňlemeýändigini we käbir soraglary gaýtalap soraýandygyny aňşyryp utandy. Howsaladan we gynançdan dolan ýüregi ýarylyp, hemmelere onuň hasratyny äşgär etmäge synanyşjak ýaly bolup göründi.

Ol adamsy Myrat bilen bagtly ýaşaýardy. Iň bolmanda şu güne çenli ol şeýle hasaplaýardy. Myrat uly hojalyk birleşmesinde baş inženeriň wezipesini ýerine ýetirýär. Olaryň iki çagasy ösüp gelýär. Köp ýyllar hususy jaýsyzlykdan kösenip ýaşan maşgala ýaňy-ýakyn täze jaýa göçüpdiler. Ilki bilen maşgalanyň bähbidini ileri tutýan we adamsyny çyn ýüregi bilen söýýän hem-de sylaýan Gözel üçin Myratdan ýakyn we eziz adam ýokdy.

 
( 18 Ses Berme )

Biziň ýurdumyzyň seýsmiki çäkde ýerleşip, köplenç halatlarda tebigy hadysa bolan ýer titremesiniň bolup durýandygyndan biziň hemmämiz hem habarlydyrys. Esasan hem dag eteklerindäki zolaklarda döreýän bu tebigy hadysa her birimizden çalt, dogry we guramaçylykly çäreleri alyp barmagyň zerurlygyny talap edýär. Biziň we ýakynlarymyzyň saglygy we ömri ol çäreleriň özwagtynda we dogry geçirilşine juda bagly bolup durýandyr.

ÝER TITREME NÄME?

Bu ýer astyndan döreýän urgy we ýer üstüniň sarsgyny netijesinde ýer gabygynyň ýa-da mantiý gatlagynyň üstki böleginiň uly aralykda berk, çeýe yrgyldy görnüşde böwsülip ýarylmagy, boşluklaryň emele gelmegidir. Ýer titremesiniň güýji seýsmiki şkala boýunça 12 bal bilen bahalandyrylýar. Şertleýin ýer titremesiniň güýjüni ballar boýunça topara bölýarler: 1-4 ball – gowşak, 5-7 ball – güýçli, 8 we ondan hem ýokary – weýran ediji.

 
( 19 Ses Berme )

Ynsan bedeninde peşew ganyň böwreklerden süzülmegi bilen emele gelip, ol böwrek jübütlerinden çykýan peşew kanallary arkaly peşew haltasynda toplanýar. Bu ýerde ýygnanan peşew belli bir mukdara ýetenden soň peşew haltasynyň ýygrylmagy bilen, daşky peşew kanaly arkaly bedenden daşary çykarylýar. Bu agzalan ýerlere zyýanly ýokançlyklaryň aralaşyp köpelmegi netijesinde peşew ýollarynyň ýokançlygy ýüze çykýar.

"Peşew ýollarynyň ýokançlygy" (PÝÝ) diýen umumy lukmançylyk termini bilen peşew bölüp çykaryş ulgamynyň dürli agzalarynda ýüze çykýan alawlama ýagdaýyny belleýärler. Ýüze çykyş ýagdaýyna görä, aşaky (uretrit, sistit) we ýokarky (piýelonefrit, böwregiň iriňlemegi) peşew çykaryş ýollarynyň ýokançlyklary tapawutlandyrylýar.

 
( 17 Ses Berme )

Hormatly saglygy goraýyş we derman senagatynyň işgärleri!

Halkyň saglygyny goramak ugrunda Siz her gün ummasyz işleri amala aşyryp we bahasyna ýetip bolmajak Adam Saglygyny dikeldip, adam ömrüniň dowamlylygyny uzaltmaga kömek edýärsiňiz.

Siz üçin şanly bu günde biz Size saglyk, maşgala abadançylygyny, şähtiňiziň hemişe açyk bolmagyny, tutýan meýilleriňiziň amala aşmagyny, siziň aňsat bolmadyk, şeýle zerur zähmetiňizde uly kämillik ösüşlere ýetip, abraýyňyzyň, hormatyňyzyň mundan ötri hem ýokarlanmagyny, işleriňiziň rowaç almagyny arzuw edýäris.

BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!

Gutlag arzuwlary bilen,
saýtyň işgärler topary.

 
( 23 Ses Berme )

Lukmançylyk käri islendik jemgyýetde hem hormatlanýan hünärleriň hataryna degişli edilýär. Ýöne lukmançylygyň diňe bir kär dälde, tebigat tarapyndan adama berlen hünär başarnygydygyny we bu kärde zähmet çekmek üçin ony söýmegiň zerurdygyny hem aýratyn belläp geçmelidir. Gadymy Gresiýanyň beýik pelsepeçisi Sokratyň bellemegine görä: "Dünýäde hemme hünärler-adamlardan, ýöne diňe üçüsi – Hudaýdandyr: kazy, mugallym we lukman".

Ak ýektaýly lukmanlaryň dünýäde iň gymmatly we tapylgysyz bolan Adam Saglygynyň Goraýjysydygyny we olaryň jemgyýetde uly sylag-hormata, ynama eýediklerini biziň hemmämiz hem bilýäris. Hut su hünär häsiýetlendirmesine eýerip, müňlerçe oglan-gyzlar bu käri saýlamagy ýüregine düwýärler.

 
( 18 Ses Berme )

Ömür adama bir gezek berilýär. Ony göwnejaý, hemme meýilleriňi amala aşyryp, uly abraý we kanagatlanma bilen ýaşap geçme her bir ynsana berlen uly peşgeş, şonuň bilen birlikde uly synag bolup durýar. Şol synagy biziň hemmämiz geçip bilýärismi?...

Hiç haçan gaýtalanyp bilme mümkinçiliksiz, öz-özüňe kast etme synanşyklary (suisid) köplenç adamyň lapykeç ýagdaýynda bolup geçýär.

SANLAR WE DELILLER

► Erkekler bilen deňeşdirlende, suisid synanşyklary aýallaryň arasynda üç esse ýygy duş gelýän bolsa-da, erkek adamlar tarapyndan özlerini öldürme dört esse köp syn edilýändir.

 
( 12 Ses Berme )

Sabyrsyzlyk bilen uzak garaşylan tomus pasly dowam edýär. Şonuň bilen birlikde, biziň onçakly bir ähmiýet bermeýän, içgeçmäniň ýygylaşan möwsümi hem dowam edýär. Tomus paslynda duş gelýän içgeçmäniň howplulygyna kembaha garamak ýalňyşlykdyr. Uly adamlary haldan düşürýän bu kynçylyk çagalar üçin, aýratyn hem çaganyň ömrüniň birinji 3 ýylynda örän howply bolup durýandyr. Bütündünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň berýän maglumatlarynda, ýylda 5 million çagalaryň iç geçme alamaty bilen geçýän kesellerden ýogalýandygy bellenilýär.

Içgeçme (lukmançylykda - diareýa) – içegäniň hereketiniň çaltlaşmagy sebäpli onuň içiniň çalt boşamagy ýa-da suwuň ýogyn içegede sorulma hadysasynyň bozulmagy we içegeleriň diwarlarynda köp mukdarda gaýnaglama suwuklygyň emele gelmegi netijesinde suwuk täretiň ýygy-ýygy (gije-gündüziň dowamynda 12 we ondan hem köp gezek) çykmagy bilen häsiýetlendirilýän ýagdaýydyr.

 
BILDIRIŞ

Sosial aragatnaşyk

*** Saglyk.Info ***
Bize goşul!
DG we AS Kitaby

Maşgala Saglygy Kitaby

Sorag-jogap bukjasy

Sorag ibermezden öň
HÖKMAN OKA


Sorag-jogap süzgüji
GÖZLEG
Soňky teswirler
 • Merdan 30.08.2014 11:59
  Salam hormatly lukman! Men size sheyle sorag beresim gelya. Menin yany doglan oglumyn kellesinde ...

  Dowamy...

   
 • Dürli. 30.08.2014 09:40
  Mekdebe gidýän çaga entek kiçijik adam. Şonuň üçin hem ondan uly talaplar etmek uly adamynyň özüni ...

  Dowamy...

   
 • Merjen. 30.08.2014 09:33
  Göwreliniň içýän suwy bir özi üçin bolman eýsem göwresindäki çaga üçinem uly zerurlyk. Suwuň hiliniň ...

  Dowamy...

   
 • Gartaşan. 30.08.2014 08:09
  Biziň döwrümizde ör boýuna galan problemalaryň biri hem agyz suwy. Egerde içilýän suw ýaramly bolmasa ...

  Dowamy...

   
 • Nepes. 30.08.2014 07:58
  Makalany okap öz aňymda bolan köp soraglara jogap tapdym. Minnetdar,sag boluň.

  Dowamy...

SES BERME
Siz öz keýpiňizi nähili galdyrýarsyňyz?
 
Şu wagt kim bagly
We have 8 guests online