Bellik

Saýtymyzyň baş sahypasynda orfografik ýalňyşlar bar bolsa, ýalňyşlary mouse kömegi bilen saýlap, Shift+Enter basyp, Administratora habar bermegiňizi Sizden haýyş edýäris.


Baş sahypa
Banner
( 5 Ses Berme )

Aýallara zulum edilmegine garşy göreşmegiň Halkara güni 1981-nji ýylyň 25-nji noýabrynda syýasy işjeň zenanlar tarapyndan bellenilip başlandy we 1999-njy ýylyň 17-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasy (BMG) tarapyndan Halkara güni diýlip yglan edildi. Bu bellenilýän Halkara günüň dowamynda BMG-nyň Baş Assambleýasy halkara guramalara we hökümetlere degişli bolmadyk guramalara aýallara zulum edilmegine garşy göreş babatda iş çärelerini geçirmegi teklip etdi. Şeýle bolsa-da, käbir alymlaryň geçiren derňemeleriniň esasynda, dünýäde aýallara garşy zorluk edilmesi, maşgalada erkek bilen aýalyň arasyndaky deňsizlik, aýallary jynsy gatnaşyklara mejbur edýän zorluk, erkek oglanlar tarapyndan jynsy gatnaşyk etmek maksady bilen edilýän hereketler we kemsitmeler ýyllaryň geçmegi bilen käbir ýurtlarda kemelsede, käbir ýurtlarda artýar.

 
( 10 Ses Berme )

HAJATHANA BARADA GYZYKLY MAGLUMATLAR

► Adam bir ýylyň dowamynda ortaça 2500 gezek hajathana barýar. Bu bir gije-gündizde 6-8 gezek bolup, wagt möçberinde adam ömrüniň 3 ýylyna barabardyr.

Hajathananyň esasy ulanylýan enjamy bolan unitazyň ulanyş möhleti 50 ýyla deňdir.

Dünýäde iň gymmat we kaşaň unitaz arassa gyzyldan ýasaldy. Ol Gonkgongyň zergärler federasiýasyna degişli bolup, dünýäniň dürli künjeginden syýahatçylaryň ünsüni çekmek üçin döredildi.

Astronawtlar uçuş wagty hajathana talaplaryny nähili ýerine ýetirýärlerkä? Düzgün bolşy ýaly, adamyň bölünip çykmalary açyk kosmos güňişligine zyňylýandyr.

 
( 13 Ses Berme )

KÖÇE DÜZGÜNI WE SÜRÜJILER BARADA KELAM AGYZ SÖZ

Şu döwürde biziň durmuşymyzy awtomobilsiz göz öňüne getirmek ýeňil bolmasa gerek. Ýyldan-ýyla ösüp barýan tehnologiýalaryň netijesinde awtomobilleriň görnüşleriniň we sanlarynyň artýandygy hemmämize hem mälimdir. Ýer ýüzünde adamzat durmuşynyň köp ugurlarynda ulanylýan ulag serişdeleriniň esasylarynyň biri bolup durýan awtomobiller ulanylyşy boýunça adamzadyň öňünde köp meseleleri keserdip goýýar. Ol meseleleriň aglabasy ulanylşy babatynda ymykly öwrenmegi we uly ünsi talap edýändir. Eýsemde şu döwürde ulanylýan uly tizlikli awtomobilleri başarnyksyz, seresapsyz sürmek mümkinmi? Elbetde onuň jogaby köpler üçin aýdyňdyr. Şäherlerde geçen asyrda ulanylan dar köçelerden soňky 20-25 ýylyň dowamynda sany boýunça birnäçe gezek artan awtomobilleri sürmek örän uly seresaplylygy talap edýär. Hereketiň artýan köçelerinde çatryklarda sfetofor yşyklaryna laýyklykda 4-6 gezek gyzyl, ýaşyl çyranyň gezekli-gezegine ýanmagyna garaşmaly bolýar. Köçelerde dykyn emele getirýän awtomobilleri göreniňde bialaç kelläňi ýaýkaýarsyň we şol wagt ruluň başynda oturan sürüjileriň başdan geçirýän ahwalatlaryna duýgudaşlyk bildiresiň gelýär.

 
( 9 Ses Berme )

SÜÝJÜLI DIABET BARADA NÄMELERI BILMELI?

Süýjüli diabet – aşgazanasty mäziň işläp çykarýan insulin gormonynyň ýetmezçiligi netijesinde döreýän dowamly keseldir. Ol iýmitler arkaly gana düşýän we dokumalary kuwwatlylyk bilen üpjün edýän glukozany beden öýjüklerine ýetirmäge kömek berýändir. Insulin ýetmezçiliginde ýa-da dokumalaryň oňa bolan duýgurlylygy peselen halatynda ganda glukozanyň derejesi ýokarlanyp – giperglikemiýa ýagdaýy döreýär. Bu ýagdaý beden agzalarynyň hemmesi üçin howply bolup durýandyr.

 
( 8 Ses Berme )

"Guraýan, ýarym gurak we gurak ýerlerde, adam işjeňligi ýa-da howanyň çalyşmagy sebäpli bolup geçýän ýer zaýalanmasyna çölleşme diýilýär".1

Birleşen Milletler Guramasynyň
Çölleşmä Garşy Konwensiýasy.

 

Adam işjeňliginiň ene topraga ýetirýän zyýany kän. Has takygy, ykdysady we senagat işjeňligi sebäpli ýer togalagy öň hiç haçan bolmadyk ýer zaýalanmasyna sezewar edilýär. Ýygnalan görkezijilere görä, ýylda 24 million tonna hasyl berip bilýän toprak ulanyşdan çykýp, gurak ýerleriň 10-20 %-i ýer zaýalanmasyna sezewar bolýandyr.

 
( 9 Ses Berme )


"Salam hormatly lukman! Göwreliligi anyklamak üçin ulanylýan testler barada giňişleýin gürrüň berseňiz hoşal bolardyk".

Saýtyň okyjysy.

"Salam lukman! Men göwreli bolmak üçin iki gezek bejergi aldym. Indi hem aýbaşymyň gelmeli gününden 10 gün geçdi. Men göwreliligi anyklaýan testleri haçan ulansam dogry bolarka?"

Saýtyň okyjysy.

 
( 27 Ses Berme )

Biologiki sazlaşmalar – bu adamynyň ýaşaýyş hyjuwynyň ýokarlanmagyny ýa-da peselmegini aňladýan düşünjedir. Biologiki "sagatlarymyzyň" işjeňligine baglylykda, adamlar işjeňligi giç wagty ýa-da tersine, ir çagy ýokarlanýan toparlara bölünýärler. Ondan başga-da, seksual biologiki sazlaşmalar hem tapawutlandyrylýandyr. Hut şol sazlaşmalaryň deň gelmegi hem maşgalanyň berkligini üpjün edip biljek "açar" bolup durýandyr. Ýöne ilkibaşdan erkekleriň we aýallaryň seksual sazlaşygynyň dürli bolmagy, bu kynçylygyň esasy tarapy bolup durýar.

NÄME ÜÇIN ŞEÝLE BOLÝAR?

Isleg bildirip, adamsyna ýakynlaşan wagty onuň eýýäm horlap düýş görüp ýatanyny syn edýän aýallar az däldir. Aýalynyň haýdap irden turup, çagalary mekdebe ugratmaly wagty bolsa, mähirli sypalamalary bilen ony "lezzetli gatnaşyga" çagyrýan erkekler hem az bolmasa gerek. Bu aýratynlyklar oňaýsyzlyk döretse-de, biologiki jähtden kanunalaýykdyr: aýal seksuallygynyň ýokarlanmagy 22 sagada, erkekleriňki bolsa – ir çagynyň 7-9 sagadyna gabat gelýändir. Irden sagat 7-de erkeklik jyns gormonlarynyň işjeňligi kadadan 20% ýokary bolsa, eýýäm sagat 9-da gormonlaryň işjeňligi 50%-e ýokarlanýandyr. Biologiki "sagatlar" aralyk beýnide "işe girizilip", gormonlaryň täsirine bagly, juda çylşyrymly fiziologiki hadysa bolup durýandyr.

 
( 14 Ses Berme )

Saýtymyzyň hormatly okyjylary!

"Saglygym – baýlygym" diýlip ýöne ýerden aýdylmaýan bolsa gerek. Sagdyn beden we sagdyn ruhy dünýämiz biziň edýän hereketlerimiziň, pikirlerimiziň, durmuşda önümizde goýan meýillerimiziň we olary amala aşyrmagyň, ömrümiziň dowamynda döredýän zatlarymyzyň hilini kesgitleýän esasy ýagdaýdyr. Adam saglygynyň daşky gurşawa we jemgyýetçilik-sosial ýagdaýlaryna juda bagly bolup durýandygyny hem ýene bir gezek nygtasymyz gelýar.

Biz öz saýtymyzyň sahypalarynda adam saglygyna täsir edýän faktorlar, keseller, olaryň döremeginiň sebäpleri we olaryň öňüni almagyň düzgünleri, adamynyň ruhy dünýäsiniň aýratynlyklary we oňa täsir edip biljek ýagdaýlar, daşky gurşawyň we jemgyýetdäki sosial-ykdysagy üýtgemeleriň saglyga edip biljek täsiri baradaky maglumatlary aýdyň we düşnükli dilde beýan etmäge çalyşýarys. Ýöne biziň maksadymyz diňe bir lukmançylyk meselerinden söz açma däl-de, jemgyýetiň öňünde şu babatda bar bolan kynçylyklar barada siziň, biziň okyjylarymyzyň pikirlerini, teswirlerini, olary çözmekde hödürleýän tekliplerini bilmek üçin özara pikir alyşmalary gurnamadyr.

Biziň saýtymyzyň döredilenine şu gün 4 ýyl boldy. Bu onçakly bir uly möhlet bolmasa hem, belli bir ýetilen sepgitleriň jemini jemlemäge mümkinçilik berýärmikä diýýäris. Biziň okyjylarymyz bilen özara pikir alyşmalary, öz aralarymyzda belli bir derejede söhbetdeşligi gurnama, şol esasynda hem meseleleriň çözgütlerine ýakynlaşmaga ymtylma-biziň maksatlarymyzyň esasy bölegi bolup durýardy. Sizden gelip gowuşýan ýzygiderli, köp sanly soraglar, teswirler, teklipler we pikir alyşmalar, sosial ulgamlardaky teswirleriňiz biziň maksadymyzyň belli bir derejede başa barandygyndan güwä geçýär. Saýtymyzyň watandaşlarymyza, daşary ýurtlarda ýaşaýan ildeşlerimize we dostlarymyza pikir alyşmaga, meseleleriň çözgüdini gözlemäge mümkünçilik berýändigine biz diýseň buýsanýarys.

Dört ýylky sepgitleriň jemini jemläp, biz siz, biziň okyjylarmyz bilen aragatnaşygyň biziň üçin ylham çeşmesi, gymmatly we peýdaly goldag bolup durýandygyny nygtasymyz gelýär. Size saglyk, maşgala rowaçlygyny, hemme meýilleriňiziň amala aşmagyny arzuw etme we geljekde hem saglyk.info saýtynyň sahypalarynda ýygy-ýygydan duşuşyp durma umydyny bildirme bilen

Saýtyň işgärler topary.

 
( 9 Ses Berme )

"Arassaçylyk – saglygyň girewidir" diýlip aýdylýan söz, durmuşymyzyň uly we wajyp ýörelgeleriniň biri bolup durýandyr. Adamzat döräli bäri öz saglygyna durmuşynda uly ähmiýetli orunlaryň birini beripdir. Arassaçylyk adamyň saglygy we gelşigi, medeniýetiniň aýrylmaz bölegidir.

Arassa ýüzli, eşikli uly adamyny, ýaş oglan-gyzlary, çagajyklary göreniňde kalbyň nähili göterilýär, gözüň dokunýar. Uzak wagtlardan bäri, arassaçylyk medeniýeti medeniýetiň bir bölegi nukdaýnazaryndan ykrar edilendir. Görnükli rus lukmany Semaşka "Sanitariýa medeniýeti bolmazdan, başga medeniýet bolup bilmez" diýip, arassaçylyk medeniýetiniň wajyplygyny örän ýerlikli aýdypdyr. Bu medeniýeti çaganyň gursagyna ýaşlykdan guýmaga başlamaly. Ol medeniýet bilen çaga ulalyp, ömrüniň ahyryna çenli ony durmuşynyň hemrasyna öwürmeli.

 
( 13 Ses Berme )

Adamzat durmuşynda, jemgyýetde, özara gatnaşyklarda, maşgalada yzygiderli ýa-da wagtal-wagtal döreýän düşünişmezlikleri, gaty görüşmeleri, öýke-kineleri biziň her birimiz başdan geçiren bolsak gerek. Tötänlikden kimdir biriniň göwnüne degip, soňra ondan nähili ýol bilen, haýsy usul bilen ötünç soramaklygyň görnüşlerini aňymyzda agtaran halatlarymyz hem az bolan däldir. Şeýle ýagdaýlarda gatnaşyklarymyzy saklamak maksady bilen, şeýle hem gatnaşyklary dargydyjy öýke-kinäni aradan aýyrmaklyk üçin ötünç soramaklyk hökmanydyr. Türkmen halkymyzda ötünç soramaklyk ýa-da bolmasa ýaşulylarymyzyň arada dörän öýke-kinäni aýyrmaklyk maksady bilen, töwella barmaklygy ýaly ýagdaýlar asyrlaryň jümmüşinden häzirki günlere, türkmençiligimiziň bir bölegi bolup gelip ýetendir.

 
BILDIRIŞ

Sosial aragatnaşyk

*** Saglyk.Info ***
Bize goşul!
DG we AS Kitaby

Maşgala Saglygy Kitaby

Sorag-jogap bukjasy

Sorag ibermezden öň
HÖKMAN OKA


Sorag-jogap süzgüji
GÖZLEG
Soňky teswirler
 • Agahan 26.11.2014 08:22
  Ýetginjeklik döwri çagalykdan çykyp ýeňil gopmak bilen sen misli bir pelpeldäp uçyp barýan guş ýaly.

  Dowamy...

   
 • okyjy 26.11.2014 08:06
  Ýaş gelin-gyzlar şeýle kemsidýän sözlere, hereketlere köçeden barýarkalar, jemgyýetçilik ulaglarynyň ...

  Dowamy...

   
 • Gyz 25.11.2014 23:39
  Ýene bir gynandyrýan zat biziň uly ýaşly erkeklerimiz bu barada hiç hili düşünjeleri ÝOK. Olar edilmeli ...

  Dowamy...

   
 • Gyz 25.11.2014 23:35
  Bu tema barada şeýle bir kän zat aýdylmaly. Medeniýetli oglan gyzy synlanda gyz bu barada duýonok ...

  Dowamy...

   
 • atsyz 25.11.2014 20:08
  Beh, bizde şunuö ýaly zatlar barada açyk ýazylýandygy meni begendiýär. Ýone aýallarymyz elmydama ...

  Dowamy...

SES BERME
Siz haýsy lukmanyň barlagyndan geçmäge ýaýdanýarsyňyz?
 
Şu wagt kim bagly
We have 20 guests online