Bellik

Saýtymyzyň baş sahypasynda orfografik ýalňyşlar bar bolsa, ýalňyşlary mouse kömegi bilen saýlap, Shift+Enter basyp, Administratora habar bermegiňizi Sizden haýyş edýäris.


Baş sahypa
Banner
( 11 Ses Berme )

"...Bir gezek men saglyk öýünde maşgala lukmanyň kabul edişligine nobata garaşyp otyrkam, ýaramaz wakanyň şaýady boldum. Meniň pikirimçe, ol waka lukmanyň mertebesini peseldýän waka.

Bolup geçen zat şeýleräkdi: biziň maşgala lukmanymyzyň iş otagynyň gapysy birden zarply açyldy we ol ýerden gykylyklap, haýbat atyp bir aýal çykdy. Ol özüniň örän gowy tanyşlarynyň bardygyny, her hili ýagdaý bolsa hem tassyknamany hökman aljakdygyny, maşgala lukmanyň bolsa işden boşadyljakdygyny gygyryp aýdýardy.

Nobatym gelip iş otagyna girenimde, biziň maşgala lukmanymyzyň özüni ýitirip, aglap oturanyny gördüm. Men öz maşgala lukmanymyzy mähirli we päk ýürekli adam hökmünde tananymdan soň, biziň şeýle ýagdaýa duçar bolýan ak ýektaýly hünärmenlerimize ýürekden gynanýaryn. Galp netijeleri ýazyp bermekleri üçin olara zor salynýar, eger-de beýle etmekden ýüz döndürseler bolsa, özüne "men" diýip gaýşarýanlar olary kemsidýärler we göwünlerine degýärler.

Şunuň ýaly ýagdaýlarda näme etmeli? Biziň maşgala lukmanymyza kömek edip bolarmyka? Biziň gödeklige gaýtawul berip bilmedik maşgala lukmanymyz diňe bir gowy adam bolman, eýsem ol köp ýyl işläp tejribe toplan ýokary derejeli hünärmen".

Selbi

 
( 12 Ses Berme )

Türkmen medeniýetinde we jemgyýetçilik durmuşynda ägirt uly ýer tutýan galyň meselesi, häzirki günlerde gelip çykyşy we häzire çenli nädip saklanyp gelendigi hakynda sorag astyna alynýar. Soňky döwür Soraglaryň sanynyň köpelmegine täsir ýetirýän üýtgeşiklikler bar. Şünuň bir sebäbi – ösüp barýan tehnologiýa we munuň netijesinde internet arkaly ýaýraýan sosial ulgamlar. Şol ulgamlarda türkmen oglan-gyzlarynyň galyňy tankytlap ýa-da goldap pikir alyşmalary geçirilýär. Bu bolsa galyň hakynda has köp pikirleriň orta çykmagyna sebäp bolýar. Beýleki uly täsirlerden biri bolsa, Türkmenistanyň daşary ýurtlary we medeniýetleri bilen artdyrýan aragatnaşyklarydyr. Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen gatnaşyklarynyň we syýasatynyň ýaýbaňlanmagy esasynda täze ýagdaýlar, başga ýurtlaryň däp-dessurlary bilen tanşylyp başlandy. Beýleki medeniýetleri tanamagyň we olaryň täsirinde galmagyň öz däp-dessurlarymyzyň önümleriniň biri bolan galyňy has ýokary ses bilen sorag astyna almaga itergi beren bolmagy hem ahmal. Sebäbi soňky ýyllar bolaýmasa, ondan öň hem galyň hemişe sorag bolup galmazyndan öte geçip bilenokdy. Bu makalada men galyň we galyňyň agyr ýüküni azaldyp biljek döwlet gözegçiligine hem-de galyňyň ýerini tutup biläýjek jemgyýetçilik özgerişlerine ser salmakçy.

 
( 16 Ses Berme )

Sistit peşew haltasynyň nemli örtüginiň sowuklama keseli bolup, aýratyn hem zenanlarda peşew çykaryş ulgamynyň ýygy gabat gelýän keselleriniň biridir. Aýallarda onuň ýygy duş gelmeginiň esasy sebäbi hem anatomiki aýratynlyklar (peşew bölüp çykaryjy kanalynyň daşky deşiginiň jynshana we artbujaga ýakyn ýerleşmegi) bilen düşündirilýändir. Erkek adamlarda sistit esasan peşew bölüp çykarma kynçylygy bilen geçýän uretrit ýa-da prostatit kesellerinde ýüze çykýar. Çünki peşew haltada saklanýan peşew ýokançlyklaryň köpelmegi üçin ýaramly gurşaw bolup hyzmat edýändir.

 
( 11 Ses Berme )

 

Salam hormatly lukman!  Meniň ýüzümiň reňki endamymyň başga ýerleriniň reňkine seredeniňde has gyzyl reňkli. Haçanda sowuk ýa-da yssy howa bolanda, güne çykanymda reňkim gyzarýar. Meniň yssa we sowuga bolan allergiýam bar öýdýän. Munuň sebabi nämeden bolup biler? Haýsydyr bir ýol bilen bejerip bolarmy ?

Hormatlamak bilen, saýtyň okyjysy.

Hormatly okyjy!

Her kimiň bedeniniň dürli bolşy ýaly, derisi hem dürli häsiýetlidir. Kim arassa akýagyz  derili bolsa, başgalar bugdaýreňk bolýar. Üçünjileriň dulugyndan gan damjak bolsa, käbirleri sebäpli we sebäpsiz gyzarýarlar. Ýüzüň derisiniň gyzarmagy kimde aşa tolgunmalaryň netijesinde bolup geçse, başgalarda sebäpsiz döräp, kadaly ýagdaýa eýe bolýar we adam oňa erk edip bilmeýär. Bu ýagdaý adamy oňaýsyz ýagdaýa salyp, ony özüne kembaha garamagyna, aljyraňňylyga getirip biler.

Eger siz bu ýaramaz ýagdaýdan dynmagy ýüregiňize düwen bolsaňyz, onuň sebäbini anyklamaga çalşyň.

 
( 16 Ses Berme )

Gadyrly dost, jora!

Martyň 4-ne Saglyk.info "Türkmen aýdymlary we sagdyn durmuş" atly aýdym-saz bäsleşigini yglan edipdi. Saýtyň iş topary bäsleşige gatnaşyjylar sagdyn durmuş ýörelgeleriniň bähbitli taraplaryny görelde hökmünde döredijilikli, durmuşy we adamlary pikirlenmäge we üýtgeşmeleri girizmäge çagyrýan usullaryň üsti bilen görkezmäge ymtylarlar diýip umyt edipdi we baýraklary kesgitläpdi. Bäsleşik her adamyň çylşyrymly meseleleriň çözgüdüne pikirleri, döredijiligi bilen goşandyny goşyp biljegine ýnanyp gurnaldy.

Bu işe goşandyny goşup we gyzyklanma bildirip, bäsleşige gatnaşmak uçin diňe bir adam öz aýdymyny iberdi.

Resul Almyradow, 23 ýaşynda, Hytaý Halk Respublikasynyň Harbin şäherinde okaýar. Resul boş wagtlarynda saz we goşgy düzýär.

Aýdymyň ady: Durmuş seň eliňde. (Ululygy 6.2 MB)

Resul, gatnaşanyňyz uçin Size tüýs ýürekden minnetdarlygymyzy bildirýäris. Geljekde Siz ýaly ýaşlaryň sany köpeler diýip umyt edýäris. Okuwyňyzda üstünlik, janyňyzyň sag bolmagyny arzuw edýäris!

Saýtyň işgärler topary.

 
( 15 Ses Berme )

Gynansakda, biz gündelik durmuşymyzda dürli sebäplere görä şikeslenmeleriň dürli görnüşlerine sezewar bolýarys. Ýokardan gaçma, bat bilen urlan zadyň zarbasyna sezewar bolma, typyp ýykylma we ýene-de ençeme şikeslenmelere getirýän sebäpler biziň direg-hereketlendiriş ulgamymyzyň şikeslenmegine, üýtgemegine, biziň zähmete ukyplylygymyzyň belli bir wagt aralygy ýitirilmegine getirýär.

Şikeslenme netijesinde alnan zeperlenmeleri aýyl-saýyl edip, dogry we özwagtynda kömek berilme hem-de bu düzgünleri hemmeleriň bilmegi wajyp bolup durýandyr.

 
( 19 Ses Berme )

Ýat – adamyň ýaşap geçen islendik pursatlaryny, ýagdaýlaryny, maglumatlary özünde saklaýan we geljekki günlerine ýetirýän ýokary derejeli mehanizmdir.

Ýat öz häsiýeti boýunça uzak wagtlyk we gysga wagtlyk bolup bilýär.

Ilkinji nobatda gysga wagtlyk ýat işläp başlaýar. Siz öz joraňyzyň ýa-da dostuňyzyň dilinden çykan sözi şol wagt ýeňil gaýtalap bilersiňiz, ýöne birnäçe sagatdan soňra sözme-söz ýatlap bilmersiňiz. Sebäbi ol maglumat gysga wagtlyk ýatda saklanandyr. Gysga wagtlyk ýat wagtlaýynça belli bir maglumaty saklap, soňra ornuny uzak wagtlyk ýat bilen çalyşýandyr.

 
( 21 Ses Berme )

Salam hormatly lukman! Ýetginjek oglanlaryň sesiniň ýognamagy naçe yaşda başlap, naçe yaşda gutarýar? Sesiň inçe bolmagynyn sebäbi näme we oňa garşy çäreler barmy?

Saýtyň okyjysy.

 

Hormatly lukman! Meniň 15 ýaşly oglumyň sesiniň üýtgeýändigini duýýaryn: ol käwagt ýogyn, käwagt inçe bolýar, käwagtlar bolsa gyrylýar. Ýetginjeklikde şeýle bolýandygy barada men bir ýerde okapdym. Bu dogrudan hem şeýlemi we onuň sebäbi nämeden?

Saýtyň okyjysy.

 
( 19 Ses Berme )

"Men bilimi diňe bir öz tejribämden alman, başgalaryň tejribesinden hem alýaryn" diýip Lýudwig Vitgenşteýn belläpdir. Elbetde, saýtymyz üçin wajyp bolan, saglyk, sagdyn ýaşaýyş, ekologiýa we ekologik saglyga degişli meseleleriň çözgüdini daşary ýurtly we bize ýakyn ýerleşýän ýurtlardaky döwürdeşlerimiziň öz ýaşaýan sebitlerinde çözüşleri, alyp barýan işleri, toplan tejribeleri barada bilme biz üçin hem peýdaly bolardy. Biziň şu günki söhbetdeşimiz, Gyrgyzstandaky ÝUNISON (www.unison.kg) jemgyýetçilik fondunyň, Klimatyň üýtgemegi boýunça döredilen Meýilnamanyň koordinatory Nurgül Esenamanowa habarçymyzyň soraglaryna jogap berdi.

 
( 18 Ses Berme )

Saglygy gazanmakda we gorap saklamakda  geçirmeli çärelere her kim her hili düşünýär. Biziň  suratçymyz ol düşünjeleri beýan etmäge çalyşdy.

SURATLARYŇ AWTORY: MERJEN GYLYJEWA

 
BILDIRIŞ

Sosial aragatnaşyk

*** Saglyk.Info ***
Bize goşul!
DG we AS Kitaby

Maşgala Saglygy Kitaby

Sorag-jogap bukjasy

Sorag ibermezden öň
HÖKMAN OKA


Sorag-jogap süzgüji
GÖZLEG
Soňky teswirler
 • merjen 25.05.2015 03:15
  Hormatly lukman 15-16yasyndaky gyzyn gyzlyk perdesi yyrtylyp bilermi?

  Dowamy...

   
 • Sary. 25.05.2015 00:18
  Saýtda ýazylan keselleriň döremeginiň 7 sebäbini okanyňda adam saglygyna gerek bolan zatlara gözýetimiň ...

  Dowamy...

   
 • Amanly. 24.05.2015 23:05
  Adamzat üçin iň gerekli we jgapkärli hünäriň eýeleri bolan lukmanlar gadym zamanlardan bäri uly hormata ...

  Dowamy...

   
 • Gulleralemi 23.05.2015 18:38
  Jeleplicik ayrilsada parahorluk ayrilmaz

  Dowamy...

   
 • Okyjy. 23.05.2015 02:31
  Başga ýurtlarda lukmançylyk käri iň abraýly kärleriň biri hasaplanýar. Edil häzirä bizde lukmançylyk ...

  Dowamy...

SES BERME
Siz dükandaky azyklaryň däşyndaky ýazgyny okaýarsyňyzmy? (düzümi, ýokumlylygy, saklanyş möhleti we ş.m.)
 
Şu wagt kim bagly
We have 25 guests online