Bellik

Saýtymyzyň baş sahypasynda orfografik ýalňyşlar bar bolsa, ýalňyşlary mouse kömegi bilen saýlap, Shift+Enter basyp, Administratora habar bermegiňizi Sizden haýyş edýäris.


Baş sahypa
Banner
( 9 Ses Berme )

Eti çorbanyň içinde iýmekden ýadan bolsaňyz, basylan ýer almasy (pýure) bilen  gowrulan etiň sazlaşygy bilen tanşyň. Lezzetli hem elýeterli.

Kaloriýa çyzgyjy (1 adamlyk)

300gr sygyr eti – 750 kaloriýa

200gr püre  - 176 kaloriýa

10gr sogan – 4 kaloriýa

Jemi : 930 kaloriýa

Taýýarlamak üçin gerek wagt: 1 sagat 15 minut

 
( 7 Ses Berme )

Adamyň durmuşynda edil dem almagyň, hereket etmegiň möhüm bolşy ýaly, peýdaly we tagamly iýmiti kabul etmek hem wajyp, hem lezzetli bolup durýandyr.

Uly höwes we söýgi bilen täze, ter, peýdaly önümlerden taýynlanan nahar bedenimizi kuwwatlylyk çeşmesi bilen üpjün edýär, hemme fiziologiki hadysalaryň kadaly geçmegine ýardam berýär, biziň keýpimizi çag edip, zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Akyldar Sokrat diýmişleýin, "Iýmek üçin ýaşamaly däl-de, ýaşamak üçin iýmeli".

Edil şol maksat bilen, biziň "Sagdyn we tagamly nygmatlar" bölümimizde ussat aşpez tarapyndan hödürlenýän dürli näz-nygmatlaryň taýynlanyş usullary Siz we maşgalaňyz üçin peýdaly we tagamly bolup, göwnüňizden turar diýip tama edýäris.

Hemde okyjylary öz halaýan, sagdyn we tagamly nygmatlarynyň taýynlanyş usuly bilen saýtda paýlaşmaklaryna çagyrýarys.

Nygmatlaryň taýynlanşy barada maglumaty This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it iberiň!

 
( 7 Ses Berme )

Awtoulaglar biziň durmuşymyzy aňsatlaşdyrýarlar. Olar öý hojalygy we işewürlik üçin tapylgysyz kömek bolup durýarlar. Ýöne, siz, awtoulaglaryň siziň saglygyňyza we daşky gurşawa edýän täsiri barada pikir etdiňizmi?

Köne awtoulaglar häzirki zamanyň tehniki we ekologiki talaplaryna laýyk gelenoklar. Olar, ýerli we bütindünýä derejesinde daşky gurşawa düzedip bolmajak zyýan ýetirýärler.

Awtoulaglar bir näçe ýollar arkaly adam saglygyna täsir edýärler.

 
( 11 Ses Berme )

Häzirki döwürde adamzat ähli edýän işinde, hatda nahar taýynlamakda hem wagty tygşytlamaga ymtylýar. Adamlaryň öý hojalygynda indi hökmany enjam bolup galan mikrotolkunly peçleri günde bir näçe sapar, esasan hem nahar taýynlamak üçin ulanýarlar. Köpleri mikrotolkunly peçleriň zyýany we peýdaly taraplary barada soraglar iňkisä goýsa-da, ony peýdalanmakdan boýun gaçyrmak islemeýärler. Esasy mesele olaryň zyýanly täsirini azaldyp, peýdaly häsiýetlerinden dogry peýdalanmakdyr.

 
( 15 Ses Berme )

 

Salam hormatly lukman! Allaha Şükür, ýañy-ýakynda biziñ gyzjagazymyz boldy. Şu wagt 20 günlük. Enâniñ süýdüniň yzygiderli inmegi üçin nähili düzgünlere eýermelidigini aýdyp berseňiz Sizden hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

 

Salam lukman! Biziň 3 aýlyk gyzymyz bar we ol ene süýdi bilen iýmitlenýär. Soňky günler göwnümize bolmasa ene süýdi ýetmeýän ýaly bolup dur. Ony men aýalymyň gaty ýadaýandygy bilen baglanyşdyrýan. Ene süýdüni köpeltmek üçin nämeler etmelikä?

Saýtyň okyjysy.

 
( 17 Ses Berme )

SAGLYGYŇYZY GORAŇ!

ÝA-DA ONUŇ ÜÇIN ÝYL BOÝY GEÇIRMELI ÇÄRELERIŇ SANAWY

Adam üçin dünýäde iň gymmatly, iň tapylgasyz hazyna näme? Dogry belleýärsiňiz. Elbetde, saglyk. Sagdyn adam dürs pikirlenmäge, öz meýilleşdiren işlerini amala aşyrmaga, gurmaga, döretmäge, şatlanmaga, başga adamlara kömek etmäge ukyply bolýar. Ýöne saglygy hem goramalydygyny we onuň hem "halyndan" wagtal-wagtal habar almalydygyny, adam ýaşynyň ulalmagy bilen onuň hem ýagdaýynyň üýtgäp bilýändigini ýatdan çykarmaly däldir.

Onuň üçin näme etmeli? Tejribeli we ünsli lukmanyň gözegçiliginde wagtly-wagtynda we ýaşyňyza, saglyk ýagdaýyňyza baglylykda öňüni alyş-anyklaýyş çärelerini geçirmeli. "Wagtym ýok. Onsoň hem, men lukmana nobata durmagy we gan tabşyrmagy halamok" diýip bahana tapmagyňyz mümkin. Ynanaýyň, berk jan-saglyk islendik pidalara mynasyp baýlykdyr.

 
( 23 Ses Berme )

Hemmeler tarapyndan söýgüli Täze Ýyl baýramçylygy hem ýetip geldi we oňa ulular bilen birlikde çagalarda sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Garaşylýan baýramçylygyň dogrudan hem şowhunly geçmegi üçin, ony garşy almaga öňünden taýynlyk görülse jübtüne düşer. Bu meselede geliň, astrologlaryň berýän maslahatyny diňläp göreliň. Asmanda monjuk kimin ýylpyldaýan ýyldyzlardan gelip ýeten buýraja Goýunjygyň (Hytaý ýylsanawynda – gök agaç Geçi) – Täze 2015-nji Ýylyň simwolynyň, bize bolan hormatyny, rakyplylygyny, hemaýatyny gazanmagyň inçe syrlaryny bimäge çalşalyň. Baýramçylygyň bosagasynda, biz üçin öz öýmüzi bezemegiň, tagamlary taýynlamagyň we nirede hem-de kim bilen şatlygymyzy paýlaşmagyň düzgünlerini bilme diýseň peýdaly maglumat bolup durýandyr.

 
( 17 Ses Berme )

Stomatit (grekçe, stoma - agyz) – dürli sebäpleriň täsiri bilen döreýän agyz boşlugynyň nemli gatlagynyň alawlama hadysasy bolup, esasan hem çagalarda köp duş gelýändir.

STOMATIT NÄMEDEN DÖREÝÄR?

Keseli dörediji sebäpleriň birnäçe görnüşleri yüze çykarylyp, olaryň islendik biri ýa-da birnäçesi bir wagtda stomatitiň dürli görnüşlerini döretmäge ukyplydyr.

DIŞ PASTALARY ÝA-DA AGYZ ÇAÝKAMAK ÜÇIN NIÝETLENEN SUWUKLYKLAR

Häzirki wagtda köpsanly diş arassalaýjy pastalaryň düzümine girýän laurli natriý sulfaty stomatitiň döremeginde esasy sebäpleriň biri bolup bilýär. laurli natriý sulfat maddasynyň bu häsiýetini hünärmenler onuň agyz boşlugynyň nemli örtügini guraklandyrma häsiýeti bilen baglanyşdyrýarlar. Netijede agyr boşlugy özüniň goraýjylyk ukybyny ýitirip, dürli hili iýmitleriň düzümindäki turşulyklaryň agyz boşlugyna edýän täsiriniň ýokarlandyrýar.

 
( 38 Ses Berme )

Hormatly saýtymyzyň okyjylary!

Sizden gelýän her bir sorag biziň üçin möhüm bolup, oňa doly we göwnejaý jogap bermek, sizi gyzyklandyrýan ol ýa-da beýleki meseläni giňden beýan etme we çözgüdini tapyp berme biziň üçin diýseň wajyp bolup durýandyr.

Edil şol maksat bilen, köpler üçin has wajyp bolup duran meseleleriň üstünde has giňişleýin durup geçmek üçin biz ýörite makalalary taýýarlap, saýtda ýerleşdirýäris. Sizi gyzyklandyrýan soraglar öň berlen bolsa, jogaplary siz "Sorag-jogap" bölüminde hem tapyp bilýärsiňiz. Onuň üçin "Sorag-jogap süzgüji", "Gözleg" hyzmatlaryny ulanma siziň maglumat gözlegiňizde işiňizi ýeňiilleşdirip bilerdi.

Soraglaryň ençemesine biragyzda jogap bermek aňsat düşmeýär we köp halatlarda bu mümkin hem bolanok. Şol sebäpden hem, aşaky soraglaryň doly jogaby höküminde bis ýörite taýýarlanan we saýtymyzda ýerleşdirilen makalalara salgylanmagy we okamagy maslahat bermegi makul bildik.

 
( 24 Ses Berme )

Hormatly Jahan! Siz hiç ýerde ýazylmaýan, düzgünleşdirilmedik, ýöne köp halklaryň, şol sanda türkmen halkynyň hem asyrlardan asyrlara geçen adat höküminde garalýan däp-dessurynyň biri bolan galyňly meseläni galdyrdyňyz. Biz, türkmenlerde galyň tölemek durmuşyň "basgançagyndan" ädip başlan, göwün guşy süýji arzuwlar bilen asmanda pelpelläp, hyýalynda oňat niýetler bilen ýaşaýan öýlenjek oglan üçin hem, onuň maşgalasy üçin hem çözmesi çylşyrymly kynçylyklaryň biri bolup durýar. Taryha ser salsak, türkmenlerde öýlenýän ýigidiň öýlenjek gyzynyň hosssarlaryna galyň tölemegi asyrlardan asyrlara geçip, adat höküminde halkyň aňyna köki-damary bilen ornaşan. Häzirki durmuş gurýan we gurjak ýaş oglan-gyzlar, olaryň hossarlary durmuş gurmany galyňsyz göz öňüne getirip hem bilenoklar, bilerler hem öýdemok. Sebäbi gyz durmuşa galyň tölenip çykmaly, oglan galyň töläp öýlenmeli diýen düşünje ýaşlarymyzyň aňyna çagalykdan guýlan, ol aň astynda oňat öz ornuny tapan. Aslynda galyň töleme meselesi türkmen jemgyýetinde halkyň arasynda ymykly ornaşan we häzirki döwürde gülleýär, pajarlap ösýär, galyňyň mukdary, görnüşi döwrebap üýtgedilýär.

 
BILDIRIŞ

Sosial aragatnaşyk

*** Saglyk.Info ***
Bize goşul!
DG we AS Kitaby

Maşgala Saglygy Kitaby

Sorag-jogap bukjasy

Sorag ibermezden öň
HÖKMAN OKA


Sorag-jogap süzgüji
GÖZLEG
Soňky teswirler
 • Gunça. 27.01.2015 02:23
  Sag bol Hormatly Lukman! Beloklar hakynda näçe köp okan bolsamda saýtda türkmen dilinde ýazylany örän ...

  Dowamy...

   
 • mekan 27.01.2015 01:52
  gyzyn bili gelse nadya

  Dowamy...

   
 • Lukman 27.01.2015 01:01
  Duni! Wagtal-wagtal agyryly yzalaryň bolmagy taýýarlaýjy burgularyň başlanyp, ýatgynyň dogruma taýynlyk ...

  Dowamy...

   
 • Hoşjan. 27.01.2015 00:38
  Saýtda ýazan Bakynyň soragyny ýerlikli diýip düşünýärin. Oňa jogap köpleri gyzyklandyrýandyr diýip ...

  Dowamy...

   
 • dowlet 26.01.2015 23:06
  Salamghj

  Dowamy...

SES BERME
Siz haýsy lukmanyň barlagyndan geçmäge ýaýdanýarsyňyz?
 
Şu wagt kim bagly
We have 34 guests online